Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Regulament

Regulament pentru utilizatori

REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

Utilizatorii care solicită accesul la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Județene “I.S. Bădescu” Sălaj au obligaţia să cunoască şi să respecte permanent prevederile prezentului Regulament.
Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Județene “I.S. Bădescu” Sălaj se face în conformitate cu Legea Bibliotecilor, nr. 334/31 mai 2002, republicată, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii, elaborat conform prevederilor legale în vigoare, cu Regulamentul serviciilor pentru public, prin intermediul următoarelor secții:
1. Secția TINERI & ADULŢI
2. Secția Copii
3. Sala de Lectură
4. BiblioDIVERTISMENT (cuprinde: Punct Unic de Înscriere, MEDIA şi PERIODICE, colecția de Artă)
6. Puncte de lucru

CAPITOLUL I
UTILIZAREA SERVICIILOR

Art. 1. Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj, în calitatea ei de instituţie de profil cu funcţii de informare, educaţie, cultură, cercetare şi recreere, asigură pentru public servicii gratuite şi servicii contra cost:
Servicii gratuite:
– eliberarea permisului de intrare la bibliotecă;
– accesul la bazele de date și colecțiile proprii;
– informații de orientare generală;
– consultarea publicațiilor în sălile de lectură;
– împrumutul publicațiilor la domiciliu;
– accesul la internet;
– livrarea de documente electronice la cerere;
– utilizarea bibliotecii de la distanţă prin pagina WEB, telefon, fax, poştă;
– rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;
– îndrumări de specialitate la raftul cu acces liber;
– asistență de specialitate în utilizarea instrumentelor de informare din bibliotecă (cataloage, baze de date, lucrări de referință), tradiţional sau electronic;
– prelungirea termenului de împrumut, o singură dată;
– ateliere de creație și învățare pentru toate vârstele;
– organizarea de activități cu cartea (vitrine, expoziții, medalioane, seri literare, dezbateri pe diferite teme, lansări şi prezentări de carte, mese rotunde etc.);
– activităţi educative, recreative, diverse, organizate de instituţie;
– cursuri de formare şi dezvoltare personală/profesională, ce intră în competenţa bibliotecarilor – formatori sau a colaboratorilor invitaţi;
– servicii la domiciliu pentru persoanele defavorizate.
Servicii contra cost:
Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj oferă servicii contra cost conform Anexei 1, care este parte din acest regulament.
CAPITOLUL II
ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE LA BIBLIOTECĂ

Art. 2. Eliberarea Permisului de intrare se face pe baza următoarelor acte:
– carte/buletin de identitate sau paşaport (pentru cetăţenii străini) – minorii vor fi însoţiţi de părinţi sau tutori legali, care vor prezenta actele de identitate;
– carnet de elev/student, şomer sau cupon de pensie vizate la zi;
– legitimație de serviciu, pentru persoanele angajate.
Art. 3. La data înscrierii la bibliotecă se încheie Contractul de utilizare – servicii, semnat de utilizator şi bibliotecar. Înaintea semnării contractului, bibliotecarul trebuie să atenționeze utilizatorul asupra condițiilor de împrumut și consultare a publicațiilor (acestea vor fi afișate la loc vizibil). Contractul constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru folosirea bunurilor materiale ale bibliotecii şi pentru respectarea prezentului regulament.
3.1. Dacă împrumutul se face pentru o altă persoană decât titularul Contractului (fiu, fiică, membru al familiei), se va face precizarea cuvenită la rubrica respectivă, sub semnătura persoanei pentru care se face împrumutul.
3.2. Prin semnarea Contractului utilizatorul îşi exprimă acordul ca datele cu caracter personal să fie folosite numai în scopul serviciilor oferite de bibliotecă, iar biblioteca se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorului, conform Legii nr. 677/2001.
3.3. Semnarea Contractului la înscriere atestă acceptarea de către utilizator a împrumutului în sistem automatizat şi a responsabilităţilor ce-i revin conform prezentului regulament.
3.4. În urma semnării Contractului se eliberează Permisul de intrare, pe baza căruia se asigură accesul utilizatorului la serviciile bibliotecii.
3.5. Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori de către unul dintre părinţi sau, în situaţii speciale, de către o persoană majoră, în calitate de girant, pe baza actelor menţionate mai sus.
3.6. În funcție de locul de domiciliu, utilizatorului i se eliberează un permis de acces cu caracter general sau cu caracter limitat.
3.6.1. Permisul de intrare cu acces general se eliberează doar persoanelor cu domiciliu stabil în judeţul Sălaj şi este valabil pentru toate tipurile de servicii, inclusiv împrumutul la domiciliu.
3.6.2. Permisul de intrare cu acces limitat se eliberează persoanelor fără domiciliu stabil în judeţul Sălaj şi este valabil pentru toate tipurile de servicii oferite doar în incinta bibliotecii.
3.7. În caz de pierdere a Permisului de intrare, titularului i se poate elibera, contra cost, un duplicat al permisului, conform tarifelor aprobate; permisul declarat pierdut se anulează. Pierderea permisului se aduce la cunoștința Bibliotecii Județene în termen de 48 de ore de la constatare. În caz contrar, titularul va răspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii, prin folosirea permisului de către o altă persoană.
3.8. Permisul de intrare este valabil la toate secţiile şi filialele, pentru o perioadă de 5 ani, de la data înscrierii.
3.9. Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actul de identitate pentru actualizarea Contractului şi pentru vizarea Permisului de intrare.
3.10. Înscrierea și eliberarea permiselor de intrare la bibliotecă se realizează la PUNCTUL UNIC DE ÎNSCRIERE (P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, parter, BiblioDIVERTISMENT, program: Luni – Vineri: 8.00 – 19.00).
Art. 4. Permisul de intrare este personal şi netransmisibil.

CAPITOLUL III
ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR LA DOMICILIU

Art. 5. Împrumutul documentelor (pe suport hârtie sau electronic) la domiciliu se face în cadrul Secțiilor: Tineri & Adulți, Copii, Media și filiale. Utilizatorii care împrumută documentele Bibliotecii Județene sunt obligați să respecte dispozițiile regulamentului în vigoare.
Notă: Filiala Acasă este un serviciu extern de bibliotecă şi oferă servicii de împrumut, consultare pe loc şi acces la calculatoare doar pentru pacienţii Centrului de Recuperare, Îngrijire şi Tratament Acasă, precum și pentru personalul medical din acest centru.
Art. 6. Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar utilizatorii cu domiciliul stabil în judeţul Sălaj.
Art. 7. Utilizatorii care nu au domiciliu stabil în judeţul Sălaj pot beneficia de împrumut la domiciliu cu acordul unui girant cu domiciliu stabil în judeţul Sălaj sau prin utilizarea serviciului de împrumut interbibliotecar, solicitarea fiind făcută în acest caz de biblioteca din localitatea sau judeţul de domiciliu.
Art. 8. Girantul trebuie să fie utilizator al bibliotecii fără niciun fel de încălcări ale Regulamentului serviciilor pentru public.
8.1. Persoana pentru care se girează va primi Permis de intrare cu acces limitat, dar cu menţiunea în baza de date că are drept de împrumut la domiciliu, Contractul de utilizare de servicii va fi semnat de către posesorul permisului şi de către girant.
Art. 9. Fiecare utilizator poate împrumuta la o vizită maxim 3 cărți și 2 documente audiovizuale. Din documentele pe care biblioteca le deţine într-un număr restrâns de exemplare precum şi din bibliografia şcolară, utilizatorii pot împrumuta 1-2 cărţi, pe termen scurt de 2-5 zile. Utilizatorul trebuie să restituie integral sau parţial aceste publicații, dacă dorește să facă un nou împrumut.
Art. 10. Termenul de împrumut al publicațiilor este de 14 zile pentru carte, 7 zile documente electronice, după care acestea se restituie integral la timpul stipulat în actele de schimb.
Art. 11. Termenul de împrumut poate fi prelungit personal, telefonic sau online, numai cu acordul bibliotecarului, dacă publicația respectivă nu este solicitată de un alt utilizator. Termenul pentru care se acordă prelungirea este de 14 zile, sau mai puţin, în funcţie de situaţie. Pentru publicațiile electronice nu se fac prelungiri, decât în cazuri speciale.
Art. 12. Pentru documentele indisponibile în momentul solicitării se pot face rezervări direct, prin telefon, prin e-mail sau pe pagina web a bibliotecii. Documentele rezervate se păstrează 2 zile de la data înştiinţării. Documentele rezervate vor fi împrumutate, prioritar, persoanelor aflate pe lista de rezervare.
Art. 13. Pentru documentele tipărite, pe care biblioteca nu le deţine în colecțiile sale, se poate utiliza serviciul de împrumut interbibliotecar, la cererea utilizatorului.
Art. 14. Documentele solicitate vor fi verificate de către utilizator înainte de împrumut. Orice neregulă (deteriorare, sublinieri, pagini lipsă, decupaje, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată pe loc bibliotecarului, pentru a nu întâmpina greutăți la restituirea lor.
Art. 15. Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator, va verifica fiecare volum în parte şi numai după aceea va efectua descărcarea acestora (se includ aici şi documentele împrumutate pentru consultare în incinta bibliotecii, precum şi documentele audiovizuale/electronice). Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului, care va suporta măsurile stabilite prin prezentul Regulament.
Art. 16. Sunt excluse de la împrumutul la domiciliu publicațiile ce constituie fondul de referință al fiecărei secții și se găsesc într-un singur exemplar: enciclopedii și dicționare enciclopedice generale și pe domenii, lucrări de sinteză, albume de artă, istorii ale domeniilor cunoașterii, monografii, bibliografii, dicționare de limbă, hărți, planuri, atlase cu caracter universal, național, regional și chiar local, dosare și fișiere documentare întocmite cu extrase sau fișe de referință cu articole din presă, capitole din cărți, documente audiovizuale etc. pe diferite teme solicitate de utilizatori, dar mai ales referitoare la județul, municipiul, orașul sau comuna respectivă, care sunt destinate pentru uz intern sau în regim de consultare pe loc. Documentele de referinţă aflate în mai multe exemplare la secţii şi filiale pot fi împrumutate la domiciliu pe termen scurt.
Acest serviciu se oferă doar utilizatorilor cu domiciliu stabil în judeţul Sălaj, posesori ai Permisului de intrare cu acces general.
Art. 17. Ultimele solicitări pentru împrumut la domiciliu se preiau cu 15 minute înainte de încheierea programului pentru public.
Împrumutul interbibliotecar
Art. 18. Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj împrumută bibliotecilor din ţară, la cerere, documente care nu se regăsesc în colecţiile acestora. La rândul ei, Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj poate împrumuta de la alte biblioteci publicaţii care nu se găsesc în colecţiile proprii, la solicitarea utilizatorilor. Împrumutul interbibliotecar reprezintă o tranzacţie între biblioteci, indiferent de tipul acestora. Orice cerere venită din partea unei persoane fizice sau a unei alte instituţii decât biblioteca nu va fi înregistrată.
18.1. Împrumutul interbibliotecar se realizează pe baza cererii de împrumut intern, care este un formular standardizat. Formularul de împrumut poate fi transmis de către biblioteca beneficiară prin scrisoare poştală, fax sau e-mail.
18.2. Cererea de împrumut interbibliotecar va fi rezolvată în maximum 5 zile calendaristice de la înregistrarea acesteia.
18.3. Se pot împrumuta maximum 4 documente tipărite, pe o perioadă de 30 de zile.
18.4. Biblioteca va decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.
18.5. Nu fac obiectul împrumutului interbibliotecar următoarele tipuri de documente: publicaţiile care fac parte din fondurile Colecţiilor speciale, Depozitului legal local, lucrările de referinţă, periodicele, partiturile, documentele electronice, publicaţiile aflate într-un singur exemplar sau care sunt foarte solicitate de către utilizatorii bibliotecii.
18.6. Biblioteca beneficiară trebuie să asigure consultarea documentelor solicitate numai în Sala de lectură, aceasta răspunzând de orice pierdere sau deteriorare a documentului împrumutat, de la primirea până la restituirea acestuia.
18.7. Împrumutul interbibliotecar este un serviciu cu plată, conform Anexei care este parte integrantă din regulament.

CAPITOLUL IV
CONSULTAREA PUBLICAȚIILOR

Art. 19. Accesul în sălile de lectură este admis pentru toate persoanele, indiferent de domiciliu, pe baza Permisului de intrare, obținut la Punctul unic de înscriere. Prezentarea permisului de intrare este obligatorie pentru toți utilizatorii.
Art. 20. Consultarea publicațiilor se face la Sala de Lectură, Periodice și BiblioDIVERTISMENT.
20.1. Pot fi consultate pe loc şi nu se scot în niciun caz din bibliotecă, publicațiile care fac parte din fondul sălii de lectură, inclusiv cele care constituie fondul de referință, Colecțiile speciale și Depozitul legal local.
20.2. Publicațiile se solicită pe baza unui buletin de cerere completat cu toate datele înscrise pe tipizat. În caz contrar bibliotecarul poate refuza servirea utilizatorului.
20.3. Numărul publicațiilor care pot fi consultate la Sala de lectură este nelimitat, dar cu servire graduală: 4 publicații la fiecare solicitare, cu excepția publicațiilor de la Colecții speciale și Depozit legal unde se acordă 1 volum/solicitare.
20.4. La primirea publicațiilor utilizatorul are obligația să semnaleze eventualele nereguli, lipsuri, sublinieri sau deteriorări bibliotecarului.
20.5. Utilizatorii vor preda publicațiile consultate bibliotecarului împreună cu buletinul de cerere pentru ca acesta să poată verifica publicațiile restituite prin confruntare cu datele înscrise pe tipizat. Orice neregulă se va discuta și clarifica pe loc. Pe buletinul de cerere vor fi trecute toate publicațiile consultate din depozit sau de la raftul liber din sala de acces.
20.6. Utilizatorii nu își vor împrumuta între ei publicațiile solicitate spre consultare, acest lucru se face numai prin intermediul bibliotecarului.
Art. 21. Documentele sălii de lectură, pot fi împrumutate la domiciliu pe termen scurt.
21.1. Împrumutul pe termen scurt cuprinde:
– împrumut peste noapte – după ora 19.00 până a doua zi la ora 9.00;
– împrumut pe perioada zilelor de odihnă / sărbători legale: de vineri după ora 18.00 până luni la ora 9.00 / cu o oră înaintea închiderii și o oră după reluarea programului, în cazul sărbătorilor legale.

CAPITOLUL V
UTILIZAREA CALCULATOARELOR ŞI ECHIPAMENTELOR ÎN INCINTA BIBLIOTECII. ACCESUL LA INTERNET

Accesul la calculatoarele bibliotecii
Art. 22. Accesul la calculatoare este gratuit.
22.1. Utilizatorii au acces la calculatoare numai în baza Permisului de intrare la bibliotecă.
22.2. Calculatoarele secţiilor TINERI & ADULŢI, Media și Periodice, BiblioDIVERTISMENT și filiale se utilizează în următoarele scopuri:
– cercetarea catalogului bibliotecii prin OPAC;
– acces Internet pe staţiile bibliotecii;
– consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor);
– procesare/tehnoredactare efectuată de utilizator (fără imprimare);
– salvarea pe USB, CD sau DVD a informaţiei de pe Internet, bazele de date şi din resursele electronice ale bibliotecii;
– acces la legislaţie prin programul LexExpert;
– scanarea de documente personale ale utilizatorilor sau din colecțiile bibliotecii;
– imprimarea informaţiei de pe Internet şi baze de date contra cost, conform tarifelor afişate.
Accesul la Internet
Calculatoarele pentru public destinate accesului la internet se află la BiblioDIVERTISMENT (sediul central, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13), în secţiile de relaţii cu publicul (pentru informare rapidă şi căutare în baza de date) și la Filiale.
Art. 23. Utilizatorii au dreptul la o sesiune Internet de minimum o oră pe zi, cu posibilitatea de prelungire, dacă nu există solicitări din partea altor utilizatori.
23.1. Utilizatorii vor folosi calculatorul numai după pornirea acestuia de către bibliotecarul de serviciu și doar pentru operațiile indicate în instrucțiuni.
23.2. Timpul maxim de utilizare a calculatoarelor este de 3 ore pe zi pentru un utilizator.
23.3. Utilizatorii pot accesa Internetul nelimitat pe laptop-urile personale, prin reţeaua wireless.
23.4. Utilizatorii pot solicita rezervarea unei staţii de lucru direct la bibliotecă, prin telefon sau e-mail.
23.5. Utilizatorii elevi pot utiliza facilităţile IT ale bibliotecii doar în afara programului şcolar.
23.6. Sesiunile de jocuri sunt limitate la 60 de minute.
23.7. Pe Internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ și cultural-educativ. Nu vor fi accesate site-uri care atentează la morală.
23.8. În cazul constatării unor nereguli în funcționarea calculatoarelor, utilizatorii vor semnala acest lucru bibliotecarului.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 24. Drepturile utilizatorilor
24.1. Să beneficieze de toate serviciile gratuite ale bibliotecii.
24.2. Să solicite contra cost alte servicii şi facilităţi.
24.3. Să fotografieze informaţia din documente unicat, materiale de referinţă, albume de artă, partituri vechi, ediţii de lux, dacă acest lucru nu duce la deteriorarea documentului.
24.4. Să solicite asistenţă în regăsirea documentelor la raft, informaţiilor din bazele de date ale bibliotecii, din cataloagele tradiţionale sau din lucrările de referinţă.
24.5. Să solicite asigurarea intimităţii şi a confidenţialităţii în utilizarea Internetului.
24.6. Să solicite ajutorul bibliotecarilor pentru a fi îndrumaţi în folosirea calculatoarelor şi a Internetului. Acest sprijin va consta în facilitarea accesului la documentele şi la paginile web cunoscute de personalul bibliotecii.
24.7. Să facă sugestii pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite, utilizând Caietul de sugestii şi propuneri.
24.8. Părinţii şi tutorii au dreptul să decidă ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor şi să îi îndrume în folosirea Internetului şi a materialelor la care pot sau nu pot avea acces.
24.9. Să reclame bibliotecarului de serviciu și să menționeze în caietul de sugestii și reclamații orice nemulțumire față de serviciile oferite, dacă aceasta este pe deplin justificată.
Art. 25. Obligațiile utilizatorilor
25.1. Să respecte Regulamentul serviciilor pentru public.
25.2. Să aibă asupra lor şi să prezinte bibliotecarului Permisul de intrare la bibliotecă de fiecare dată când doresc să beneficieze de serviciile acesteia.
25.3. Să anunţe imediat biblioteca în cazul în care şi-au pierdut Permisul de intrare şi să-şi facă un duplicat pentru a beneficia în continuare de serviciile bibliotecii. Biblioteca nu răspunde de eventualele prejudicii aduse instituției prin folosirea permisului de către alte persoane.
25.4. Să informeze biblioteca în termen de 15 zile despre schimbarea domiciliului, locului de muncă/studiu sau a actelor de identitate.
25.5. Să respecte termenele de împrumut la domiciliu.
25.6. Să aibă o atitudine civilizată faţă de personalul bibliotecii şi faţă de ceilalţi utilizatori, să folosească cu responsabilitate bunurile puse la dispoziţie pentru informare, lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.
25.7. Să se respecte reciproc, păstrând liniştea în sălile de lectură şi un nivel acceptabil al sunetului aparatelor audio-video la secţiile şi filialele bibliotecii.
25.8. Să respecte instrucţiunile de utilizare a calculatoarelor şi a echipamentelor destinate publicului.
25.9. Să folosească jocurile, echipamentele şi accesoriile doar în incinta secţiilor destinate; nu sunt acceptate alte jocuri decât cele disponibile în bibliotecă.
25.10. Să restituie documentele de bibliotecă în starea în care le-au primit. Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori, atât cele ce se studiază în sălile de lectură, cât şi cele împrumutate la domiciliu.
25.11. Să respecte ordinea aranjării cărților pe raft; intercalarea publicațiilor consultate/împrumutate se face numai de către personalul bibliotecii.
25.12. Să nu intre în Sala de lectură cu cărți din afară, fără a fi semnalate bibliotecarului, atât la intrare cât și la ieșire.
25.13. Să anunțe bibliotecarul de serviciu în cazul ieșirii din sala de lectură cu o publicație. Încălcarea acestei prevederi va fi considerată drept sustragere de bunuri și sancționată în consecință.
25.14. Să asigure igiena documentelor împrumutate şi să informeze bibliotecarul dacă în perioada de împrumut a avut o boală de natură contagioasă.
25.15. Utilizatorul care a pierdut sau a deteriorat una sau mai multe publicații împrumutate este obligat, fără întârziere:
– să procure această publicație (indiferent de ediție);
– să achite contravaloarea conform Legii nr. 334/2002 cu modificările şi actualizările ulterioare.
Orice operaţiune de împrumut este suspendată până la soluţionarea problemei. Pentru utilizatorii minori despăgubirile vor fi suportate de către părinţi (giranţi).
Art. 26. În sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu mape, sacoşe, serviete, paltoane ş.a. Acestea vor fi depuse la garderobă sau în spaţiile special amenajate. În caz contrar bibliotecarul îşi rezervă dreptul de a verifica geanta oricărei persoane care iese din spaţiile de lectură/împrumut.
Art. 27. În spaţiile de lectură şi împrumut se interzice:
– intrarea persoanelor a căror ţinută vestimentară contravine normelor de igienă personală sau este indecentă;
– accesul animalelor;
– folosirea telefoanelor mobile;
– fumatul;
– consumul de alimente şi alcool;
– consultarea paginilor indecente de pe Internet;
– folosirea unui calculator al instituţiei în acelaşi timp de mai mult de 2 persoane;
– accesarea sau distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, cum ar fi forme abuzive de marketing, violenţă, pornografie sau materiale care pot instiga la ură sau discriminare rasială, religioasă sau sexuală.
27.1. Utilizatorii trebuie să ştie că accesul la Internet este monitorizat şi că se fac verificări aleatorii ale paginilor vizitate. Biblioteca foloseşte mecanisme de filtrare şi control ale accesului la informaţii pe Internet, dar nu poate fi responsabilă pentru conţinutul informaţiilor. Unele informaţii disponibile pe Internet pot fi de natură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare.
27.2. Oricărui utilizator care va influenţa modul de funcţionare a programelor de protecţie împotriva viruşilor, sau orice alt software, hardware sau echipament IT, i se va interzice accesul la facilităţile IT ale bibliotecii.
27.3. Utilizatorii nu au dreptul să folosească calculatoarele bibliotecii în scopuri politice, pentru susţinerea şi promovarea vreunui partid, persoană politică sau pentru activităţi ilegale.

CAPITOLUL VII
ORARUL BIBLIOTECII

Art. 28. Pentru secțiile care lucrează în două schimburi timpul destinat servirii publicului va fi de min. 50 ore/săptămână; pentru secțiile care lucrează într-un singur schimb de 40 ore/săptămână cu condiția de a se asigura pe parcursul unei săptămâni program atât înainte de masă, cât și după-masă. Programul la Filialele Bibliotecii Judeţene se stabileşte în funcţie de interesul publicului vizat şi posibilităţile instituţiei de a repartiza resursele umane existente.
Orarul va fi afișat la fiecare secție şi filială a bibliotecii, într-un loc de maximă vizibilitate. Orice modificare intervenită în program va fi semnalată cu o zi înainte, prin afișare.

CAPITOLUL VIII
RESTRICȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 29. Restricții
29.1. Utilizatorii nu au acces în depozitele de carte ale secțiilor de relații cu publicul, numai cu acordul bibliotecarilor.
29.2. Nu se fac multiplicări din materiale de referință, albume de artă, documente unicat, partituri vechi, ediţii de lux, alte publicații care prin valoarea lor necesită atenție și grijă deosebită, pentru a evita deteriorarea acestora.
29.3. Nu se multiplică integral o carte, întrucât se încalcă Legea nr. 8/1996 – legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Art. 30. Sancțiuni
30.1. În cazul împrumutului pe termen scurt, nerestituirea la timp a documentelor împrumutate atrage după sine achitarea tarifului pentru depăşirea termenului stabilit prin prezentul Regulament şi suspendarea dreptului de împrumut pe termen scurt după caz: 3 zile întârziere – suspendare 1 lună; 5 – 7 zile – suspendare 3 luni; 7-10 zile – suspendare 1 an.
30.2. Nerestituirea la timp a publicațiilor împrumutate se sancționează astfel:
– după două săptămâni de la expirarea termenului de împrumut bibliotecarul întocmește și expediază la domiciliul utilizatorului restanțier prima somație (o carte poștală);
– după două săptămâni de la prima somație, dacă utilizatorul nu restituie publicațiile, se expediază a doua somație (carte poștală). Utilizatorul restanțier, care a fost somat, va aduce la restituirea publicațiilor una sau două cărți poștale, după caz;
– după expedierea celor 2 somații, dacă utilizatorul tot nu a restituit publicațiile împrumutate, bibliotecarul expediază o înștiințare de restituire în plic cu confirmare de primire (confirmările de primire se întocmesc de două ori pe an: pentru perioada ianuarie-iunie în luna septembrie, iar pentru perioada iulie-decembrie în luna aprilie);
– după 28 de zile, calculate de la data efectuării împrumutului, utilizatorul va fi sancționat cu 0.10 lei/zi/vol., maxim 10 lei/vol. pentru adulți și 5 lei/vol. pentru copii (până la 14 ani). Utilizatorilor care întârzie cu restituirea publicațiilor mai mult de 50 de zile, pe lângă sancțiunea de ordin pecuniar, li se suspendă dreptul de împrumut pentru o perioadă egală cu perioada restantă (max. 1 an).
Notă: Tariful pentru nerestituirea în termen a publicaţiilor împrumutate la domiciliu constituie o măsură de educare a utilizatorilor bibliotecii şi începe să fie aplicat din a 28-a zi de la realizarea împrumutului. Utilizatorii care vor prezenta acte justificative pot fi scutiţi de tariful de întârziere, la decizia şefului de serviciu sau a conducerii bibliotecii.
30.3. Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 – 5 ori față de prețul astfel calculat. Suma pe care o va achita utilizatorul va fi analizată, pentru fiecare caz în parte și stabilită de către Consiliul de administrație al bibliotecii şi consemnată într-un Proces verbal.
30.4. Utilizatorii care au sume neachitate, ce depăşesc valoarea de 5 lei, vor putea beneficia de împrumut la domiciliu doar după achitarea acestei sume.
30.5. Dacă în urma demersurilor făcute, documentele n-au fost restituite, suma maximă încasată pentru depăşirea termenului de împrumut este de 10 lei/exemplar pentru adulţi şi 5 lei/exemplar pentru copiii sub 14 ani. La prima vizită la bibliotecă, după reglementarea relaţiei cu secţiile de împrumut, utilizatorului i se va suspenda dreptul de împrumut la domiciliu pe o perioadă de 1 an.
30.6. Persoanele care, în urma tuturor demersurilor, nu şi-au reglementat relaţia cu biblioteca, vor suporta rigorile legii. Utilizarea serviciilor de bibliotecă, pentru aceste persoane, va fi sistată pe o perioadă de 3 ani, după care vor avea acces doar la serviciile oferite în incinta bibliotecii.
30.7. În perioada în care utilizatorul este restanțier nu poate pretinde să împrumute alte documente.
30.8. În cazul nerestituirii finale a publicațiilor împrumutate Biblioteca Județeană poate acționa utilizatorul în instanță pentru a recupera prejudiciul adus instituției.
30.9. Utilizatorii ajunși în situația de contravenienți nu vor mai fi serviți la niciuna din secțiile Bibliotecii Județene. Aceste măsuri se vor aplica oricărui contravenient, fără deosebire. Întârzierile justificate prin acte pot fi apreciate de către bibliotecarul de serviciu cu acordul șefului ierarhic.
30.10. Distrugerea sau sustragerea documentelor culturale, a altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
30.11. Pentru deteriorarea bunurilor instituției utilizatorul prins asupra faptei va fi sancționat prin suspendarea permisului de intrare pe 6 luni și plata prejudiciului adus bibliotecii.
30.12. Utilizatorilor care au pierdut sau deteriorat publicațiile împrumutate/consultate li se suspendă dreptul de împrumut după cum urmează:
– o deteriorare sau pierdere anulează dreptul de împrumut/consultare pentru o perioadă de 6 luni;
– două deteriorări sau pierderi succesive anulează dreptul de împrumut/consultare pentru o perioadă de 1 an;
– trei publicații pierdute sau deteriorate suspendă definitiv dreptul de împrumut și 3 ani dreptul de consultare a publicațiilor și utilizare a celorlalte servicii oferite de bibliotecă;
– pentru deteriorarea intenţionată sau decuparea paginilor din publicaţiile bibliotecii se va suspenda Permisul de intrare la toate secţiile bibliotecii pe o perioadă de 5 ani, după care utilizatorul va avea acces doar la serviciile din incinta bibliotecii.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE

Art. 31. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine, în funcție de gravitatea situației:
– suspendarea temporară sau definitivă a permisului de intrare la bibliotecă;
– aplicarea unor taxe, prevăzute în legislaţie, Anexă şi Regulamentele instituţiei.
Art. 32. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2016.