Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Structura organizatorică

Conducerea

Manager
Mariana Lucia Marian
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632007
secretariat@bjs.ro

Contabil șef
Stelian Gog
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632007
secretariat@bjs.ro


Șef serviciu
ing. Doina Maniura
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632941
saladelectura@bjs.ro

Serviciul de comunicare a colecţiilor. Relații cu publicul. Activități culturale

P-ţa Iuliu Maniu nr. 3-5, nr. 13
Serviciul Comunicarea colecțiilor reprezintă interfața bibliotecii cu utilizatorii săi. Acesta are ca misiune principală disponibilizarea tuturor documentelor aflate în colecțiile bibliotecii. Obiectivele fundamentale ale acestuia au în vedere perfecţionarea accesului la informaţii şi documente, adoptarea de programe adecvate de formare şi informare a utilizatorilor, dinamica lecturii, realizarea periodică a unor studii detaliate asupra celor ce frecventează biblioteca şi asupra nevoilor lor de informare, asigurarea, prin multiple forme de relaţionare publică, a unor îndrumări optime ale utilizatorilor şi colaborarea constantă şi eficientă cu alte biblioteci.
Activităţi ce se desfășoară în cadrul serviciului:

• preluarea, organizarea și conservarea colecțiilor de publicații conform normelor biblioteconomice, inventarierea colecțiilor
• activitatea cu utilizatorii: înscriere, împrumut/consultare de documente, prelungire termen de împrumut, informare în domeniul legislației, acordarea de asistenţă în navigarea pe Internet, asigurarea serviciilor de furnizare a documentelor la distanţă, rezervări de titluri, acces la mijloacele de informare, îndrumare și orientare în utilizarea mijloacelor de informare precum și la raftul liber, servicii externe, împrumut interbibliotecar, multiplicare de documente pe diferite tipuri de suport, scanare după documentele bibliotecii, oferirea de informații și referințe, audiții și vizionări individuale sau colective, expoziții, activități culturale, de informare și de loisir, activități de promovare a cărții și lecturii etc.
• derularea activităților, programelor și proiectelor cultural-educative
• selecţia şi achiziţia curentă şi retrospectivă, a tuturor categoriilor de documente
• studierea ofertei de documente de pe piaţa editorială
• dezvoltarea relaţiilor directe cu editurile şi difuzorii de documente specifice de bibliotecă în vederea obţinerii unor preţuri optime de achiziţie.

Datele de contact și personalul serviciului:

Secția Tineri și Adulți
Tel: +40-260-899022

sectiaadulti@bjs.ro

Dalia Mintaș
Corina Bălănean
Denisa Herle
Lia Cuceu

Secția pentru Copii
Tel: +40-260-897081 +40-787-494797

sectiacopii@bjs.ro

Mihaela Breje
Natalia Timuş
Alina Chirilă
Szőllősi Ingrid

Sala de Lectura
Tel: +40-260-632941

saladelectura@bjs.ro

Doina Maniura
Simona Hosu
Adriana Savu

Punct unic de înscriere/BiblioDivertisment

+40-260-632941

bibliodivertisment@bjs.ro
WhatsApp +40-759-813179 permisdebiblioteca@bjs.ro

Mircea Crișan

Filiala Scala
+40-783-030057

filialascala@bjs.ro

Silvia Prodan
Fazakas Éva

Compartimentul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor. Informatizare

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
informatica@bjs.ro

Atribuțiile principale ale compartimentului constă în: dezvoltarea colecțiilor; evidența primară și individuală a publicațiilor; înregistrarea documentelor în baza de date; catalogarea, clasificarea și indexarea publicațiilor; verificarea colecțiilor.
Activităţi:
• prefigurează și urmărește completarea ritmică a colecțiilor prin achiziția curentă și retrospectivă de documente, donație și schimb, potrivit cu profilul enciclopedic al bibliotecii, cerințele utilizatorilor, actualitatea publicațiilor, valoarea lor informativă etc.
• primirea și pregătirea stocurilor de documente din punct de vedere al evidenței
• realizează Baza de date a bibliotecii prin descrierea (catalogarea) publicațiilor în regim automatizat, respectând normele ISBD și a câmpurilor din programul integrat de bibliotecă TinREAD, atât pentru carte, cât și pentru non – carte, prelucrarea stocurilor curente și retrospective
• clasificarea zecimală şi indexarea documentelor
• corectarea şi completarea bazei de date
• organizarea catalogului electronic
• asigură funcţionalitatea catalogului de serviciu şi a cataloagelor inventar
Din cadrul acestui compartiment este urmărită din perspectiva organizatorică, administrativă și tehnică, automatizarea bibliotecii:
• coordonarea întregii activități din domeniul IT din cadrul instituției, precum și a tuturor bibliotecilor publice din județ
• întreţinerea/depanarea echipamentelor hardware, a reţelei globale şi a subreţelelor locale din secţii şi sediul central
• implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general
• dezvoltarea şi implementarea modulelor programului integrat de bibliotecă TinREAD
• achiziţionarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente
• acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor specifice
• elaborarea documentelor electronice de uz intern curent
• generarea rapoartelor de gestiune în regim automatizat
• prelucrări de documente complexe

Personalul compartimentului:
Rodica Marica
Mihaela Turian
Pap Erika
Perneș Florentin

Compartimentul de informare bibliografică şi documentare

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
bibliografic@bjs.ro

Întocmește și ține la zi bibliografia locală a județului Sălaj oferind informații despre trecutul și prezentul acestuia, promovând și mediatizând moștenirea culturală locală și personalitățile marcante sălăjene. Sprijină activitatea de documentare și cercetare științifică locală privind istoria, viața economico-socială, politică, culturală, tradițiile municipiului Zalău și județului Sălaj.
Activităţi:
• valorifică, în folosul utilizatorilor, colecțiile noi și vechi prin cercetare și realizarea de instrumente bibliografice
• asigură bibliografiile la cerere și bibliografia locală curentă și retrospectivă prin completarea permanentă a acesteia cu informații cuprinse în publicații românești și străine, în documente, manuscrise etc. referitoare la localitățile județului și la persoanele născute pe teritoriul județului
• organizează Depozitul Legal local, urmărind respectarea legislaţiei în domeniu
• întocmeşte bibliografia locală şi biobibliografii ale unor personalităţi locale
• dezvoltă şi întreţine baza de date online: Memorie şi cunoaştere locală
• editează lucrări proprii
• colaborează la lucrări bibliografice de interes național
• prelucrează articolele din presa locală în softul integrat de bibliotecă TinRead
• realizează calendarul anual al evenimentelor şi manifestărilor culturale
• furnizează informaţii şi referinţe din colecţiilor proprii
• oferă date despre sursele de informare existente în bibliotecă şi modul de regăsire a informaţiilor
• contribuie la proiectele şi programele derulate în bibliotecă
• oferă informații cronologice despre evenimente deosebite desfășurate în județ

Personalul compartimentului:
Bódis Ottilia
Florica Pop
Veronica Pop

Compartimentul marketing, programe și proiecte culturale

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
contact@bjs.ro

Compartimentul este conceput ca un mediu de informare şi comunicare multidisciplinar, complex, deschis oricăror nevoi informaţionale a comunităţii servite. Activitatea acestuia este orientată înspre cunoașterea, înțelegerea și anticiparea nevoilor specifice fiecărei categorii de utilizatori, să armonizeze politica culturală a bibliotecii la tendințele actuale și la cele predictibile
Activităţi:
• cercetează nevoile utilizatorilor şi gradul de satisfacere a acestora pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite şi pentru înfiinţarea de noi servicii
• concepe şi realizează materiale promoţionale
• promovează imaginea bibliotecii și activitățile instituției
• colaborează și menține permanent legătura cu mass-media
• studiază ofertele de programe şi proiecte culturale şi identifică oportunităţile de implicare a bibliotecii
• sprijină bibliotecile publice din judeţ în organizarea activităţilor
• stabilește interacțiuni cu alte instituții de cultură din județ și din țară
• implică biblioteca în diverse activităţi culturale locale şi naţionale, în colaborare cu alte instituţii şi cu autorităţile publice locale și județene
• organizează activități culturale

Personalul compartimentului:
Bianca Blaj

Asistenţă metodică

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13

Realizează asistența metodică de specialitate pentru bibliotecile publice din județ: orășenești și comunale, precum şi filialele acestora, oferind îndrumare şi consultanţă profesională.
Activităţi:
• îndrumă activitatea bibliotecilor publice din judeţ (3 biblioteci orăşeneşti şi 57 de biblioteci comunale) în probleme legate de achiziţii, prelucrare biblioteconomică, organizarea accesului liber la raft, organizarea de manifestări culturale etc.
• organizează întâlniri metodice zonale sau la sediul bibliotecii județene
• colectează și centralizează datele statistice anuale ale bibliotecilor publice din județul Sălaj, a programelor și rapoartelor de activitate
• organizează schimburi de experiență profesională cu alte centre metodice județene
• participă la concursurile de ocupare a posturilor de bibliotecari
• analizează periodic activitatea bibliotecilor din reţea
• urmăreşte realizarea programului de perfecţionare al bibliotecarilor nou angajaţi
• elaborează diferite materiale metodice pentru a veni în sprijinul acestora

Persoană responsabilă:
Bódis Ottilia

Compartimentul financiar-contabil. Resurse umane

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632007
secretariat@bjs.ro

Activităţi:
• evidenţa gestionară a patrimoniului instituţiei
• gestionează bugetul instituţiei
• finanţarea investiţiilor, reparaţiilor, dotarea şi întreţinerea patrimoniului instituţiei
• efectuează anual inventarul patrimoniului instituţiei
• acordă drepturile salariale şi de altă natură, personalului angajat al instituţiei
• înregistrează, întocmește și ține evidența documentelor de secretariat

Personalul compartimentului:
Stelian Gog
Mariana Tăut
Adina Lazar

Administrativ. Întreţinere

Activități:
• întreține spațiile, instalațiile și echipamentele
• asigură curățenia și igienizarea spațiilor

Personalul compartimentului:
Vasile Duca
Mihai Petrean
Major Melinda
Adriana Farcaș

Legătorie

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Activităţi:
• selectează din depozite documentele care necesită recondiţionare
• recondiţionează şi leagă manual documentele uzate fizic
• confecţionează ambalaje, dosare, etc. pentru protecţia materialelor de bibliotecă
• execută lucrări contra cost pentru persoanele care solicită diferite lucrări de compactorie

Personalul compartimentului:
Liliana Cosma
Florica Duca