Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public, transparență și integritate instituțională

1. PREZENTAREA INSTITUȚIEI

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj este bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene şi care permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii, cu personalitate juridică, este finanțată de Consiliul Județean Sălaj și funcționează potrivit Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea finanțatoare.

LEGISLAȚIE privind organizarea și funcționarea instituției

Principalele actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj:

CONDUCEREA Bibliotecii Judeţene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj

Manager
Mariana-Lucia Marian
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632007
secretariat_bjs@yahoo.com, secretariat@bjs.ro

Contabil șef
Stelian Gog
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632007
secretariat_bjs@yahoo.com, secretariat@bjs.ro

Șef serviciu
ing. Doina Maniura
Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632941
saladelectura@bjs.ro

2. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

Persoana responsabilă cu îndeplinirea activităţilor de informare publică este d-na Blaj Bianca,

Program: Luni-Vineri, între orele 8:00 şi 16:00

Program audiențe: Marți: 1000-1200; Joi: 1000-1200

În vederea înscrierii în audienţe, persoanele interesate sunt rugate să se adreseze la Secretariatul instituţiei, potrivit următoarelor coordonate de contact: P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, etajul I, telefon 0260-632007

E-mail: secretariat_bjs@yahoo.com

Formulare

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice:

Conform art. 6, alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii mai sus menţionate, informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile (art.7, alin.1).

Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al autorităţii ori instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată (art. 21, alin.2).

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 menţionat mai sus. Hotărârea tribunalului este supusă recursului (art. 22).

Lista documentelor de interes public create şi/sau gestionate de Biblioteca Judeţeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj

Lista cuprinzând categoriile de documente create şi/sau gestionate de Biblioteca Judeţeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001

Informații despre bugetul instituției 

Protecția datelor cu caracter personal

Responsabil: Hosu Simona

Legislația în domeniu:

3. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

4. INTEGRITATEA INSTITUȚIONALĂ