ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE

Inginer de sistem I S, perioadă nedeterminată

Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău – organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractul de execuție, de Inginer de sistem I S, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor. Informatizare

 

Condițiile generale de participare la concurs, conform art. 3 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în următoarele domenii: informatică – toate specializările; calculatoare și tehnologia informației – toate specializările; ingineria sistemelor – specializarea automatică și informatică aplicată; inginerie electronică și telecomunicații – toate specializările; matematică – specializarea matematică informatică;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 3 ani și 6 luni. 

Tematica și bibliografia:

 1. Noţiuni generale de hardware PC (CPU, Mainboard, HDD, SSD, FDD, Memorie etc.)

2. Noțiuni despre rețelele de calculatoare:

– Modelul OSI (https://www.geeksforgeeks.org/layers-of-osi-model/),

LAN, WLAN, WAN

Instalare, configurare, funcționare, întreținere switch, router, acces point

– Cablare structurată

3. Instalare, configurare și administrare server OS:

– Fedora Server

(https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-server/,

https://computingforgeeks.com/how-to-install-lamp-stack-on-fedora/,

https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/latest/system-administrators-guide/servers/Mail_Servers/)

– CentOS (https://docs.centos.org/en-US/8-docs/)

4. Instalare, configurare și administrare desktop OS:

– Windows 7, 10 (https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/)

– Linux Desktop

(https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/,

https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/,

https://linuxhint.com/100_essential_linux_commands/)

5. Instalare, configurare, întreținere MS. Office

6. Internet:

–  Browsere, motoare de căutare, poșta electronică

–  Cunoștințe de securitate Internet, produse antivirus

–  Cunoștințe CMS (WordPress, Joomla)

7. Baze de date:

– Concepte și principii ale bazelor de date, prelucrarea tranzacțiilor

– Administrare servere baze de date, back-up, restore

(https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/)

 8. Administrare și configurare program de bibliotecă – TinREAD

(http://www.ime.ro/docs/TINREAD_-_Prezentare_Produs_(Martie_2011).pdf)

 9. Legislație specifică

– Legea Bibliotecilor, nr. 334/2002 (cu modificările și completările ulterioare)

– Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (cu modificările și completările ulterioare)

 

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Copii legalizate (sau originalul) ale documentelor care atestă nivelul studiilor și specializarea
 • Acte doveditoare ale vechimii în specialitate (minimum 3 ani și 6 luni)
 • CV (Curriculum vitae)
 • Copie act de identitate
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medicală de la medicul de familie

 

Calendarul desfășurării concursului:

28.04.2022 – 13.05.2022 (ora 13.30) – Depunerea dosare

16.05.2022 – Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor

17.05.2022 – Depunere contestații – selecție dosare

18.05.2022 – Afișare rezultate finale după contestații – selecție dosare

 

23.05.2022, ora 9:00 – Susținerea probei scrise

23.05.2022 – Afișarea rezultatelor – proba scrisă

24.05.2022 – Depunere contestații – proba scrisă

25.05.2022 – Afișare rezultate după contestații – proba scrisă

 

26.05.2022, ora 9:00 – Susținerea probei practice

26.05.2022 – Afișarea rezultatelor – proba practică

27.05.2022  (ora 13.30) – Depunere contestații – proba practică

30.05.2022 – Afișare rezultate după contestații – proba practică

 

31.05.2022, ora 9:00 – Susținerea interviului

31.05.2022 – Afișarea rezultatelor interviului

02.06.2022 – Depunere contestații – interviu

03.06.2022 – Afișare rezultate după contestații – interviu

06.06.2022 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

 

Concursul se va desfășura la sediul instituției din Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13. Dosarele pentru concurs se pot depune la Secretariatul instituției, adresa menționată, Et. I.

Informații suplimentare puteți obține la Secretariat: tel. – 0260 632007, persoană de contact: Mariana-Lucia Marian – manager; e-mail: secretariat_bjs@yahoo.com.

                         CONDUCEREA

 Anunt concurs inginer de sistem.pdf